Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την για την παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης πεζοδρομίου εξωτερικά του κτηρίου Μ-943 στον Σταθμό Ραντάρ Νο.5 του ΠΒΚ στον Σταυρό Ακρωτηρίου, συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ