Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια στρωμάτων ύπνου και μαξιλαριών ύπνου στο ΠΒΚ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των στρωμάτων ύπνου ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00€), χωρίς ΦΠΑ. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των μαξιλαριών ύπνου ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ (4.080,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ