Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υλικών τηλεπικοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (4.762,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ «Α») και την προμήθεια υλικών μηχανοργάνωσης, συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (12.288,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ «Β»). Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας ανά Τμήμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ