ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Α», που αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μη πόσιμου νερού στον Σταθμό Ραντάρ Νο.2 στο Βασιλικό Ηρακλείου, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού (για τα 2+1 έτη της σύμβασης) έντεκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (11.625,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 18/2021 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΠΒΚ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 18/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια και εγκατάσταση) εξοπλισμού εκγύμνασης εξωτερικού χώρου από το ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (63.800,00€)…

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 16/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (712.000,00€) άνευ ΦΠΑ. Το πλήρες σώμα της…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Γ», που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στους Σταθμούς Ραντάρ Νο.5 (Σταυρός Ακρωτηρίου) και Νο.6 (Δράπανο) συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (4.850,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ «Α») και στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων, καθώς…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 17/21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ)

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ  17/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μονάδων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00€) άνευ ΦΠΑ.   Το πλήρες…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υλικών για μόνωση κτηρίου, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων είκοσι ευρώ (12.020,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.