ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υλικών για μόνωση κτηρίου, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων είκοσι ευρώ (12.020,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.