ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Γ», που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στους Σταθμούς Ραντάρ Νο.5 (Σταυρός Ακρωτηρίου) και Νο.6 (Δράπανο) συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (4.850,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ «Α») και στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων, καθώς…