ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Α», που αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μη πόσιμου νερού στον Σταθμό Ραντάρ Νο.2 στο Βασιλικό Ηρακλείου, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού (για τα 2+1 έτη της σύμβασης) έντεκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (11.625,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ…