ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Εκτυπωτικού Μηχανήματος στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το…