ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Αντικατάσταση Θυρών στους Σταθμούς Ραντάρ Νο.5 (ΣΡΑ5) και Νο.6 (ΣΡΑ6) του ΠΒΚ, στον Σταυρό και Δράπανο Χανίων Αντίστοιχα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (4.300,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια και Αντικατάσταση Θυρών στον Σταθμό…