ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο.2 ΤΟΥ ΠΒΚ, ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση Προβολέων Τεχνολογίας LED στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ, στο Βασιλικό Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.…