ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων για οχήματα του ΠΒΚ (cpv: 34351100-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά είδος ελαστικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη 5/2021, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ (44.020,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26781 (28210-26800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

3. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 28 Μαϊ 21 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων.

4. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 31 Μαϊ 21 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

5. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του ΠΒΚ.

6. Χειριστής θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Υπλγός (ΥΠ) Δέσποινα Ντουμπαρατζή, τηλ. 2821026781.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΔΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ