Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση Εξωτερικών Χρωματισμών στα Κτήρια Μ-623 και Μ-634 στον Στρατωνισμό ΠΒΚ”. Ο συνολικός προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΡΟΣ 1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΡΟΣ 2

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΡΟΣ 3 – Π/Υ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3

ΣΧΕΔΙΑ