ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Πεδίο Βολής Κρήτης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για την κατασκευή του έργου «Καθαρισμός και Συντήρηση Δεξαμενών Καυσίμου στους ΣΡ του ΠΒΚ», από ειδικευμένο οικονομικό φορέα σύμφωνα με την παρ. 1.α. του άρθρου 134 του Ν.4412/16.

Το έργο είναι κατηγορίας εργασιών: Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 30.0000 € (χωρίς ΦΠΑ) και έχει προθεσμία εκτέλεσης εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ (https://www.namfi.gr/)
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα Δημοπρασιών στο κτίριο Μ-502 στο διοικητήριο του ΠΒΚ, που βρίσκεται στο στρατόπεδο της 115 Πτέρυγα Μάχης.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων και στο Μητρώο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 600,00 € σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147), με χρόνο ισχύος 6 μηνών και 30 ημερών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Χωρών Χρηστών ΠΒΚ (ΝΑΤΟ) Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΠΒΚ. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821026902 -03, FAX επικοινωνίας 2821066055, e-mail suppdivision@namfi.gr και αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Αντισμήναρχος (ΜΕ) Αντύπας Ταρακτσής και η Μ.Υ . (ΠΕ) Μηχ. Αικατερίνη Μαρκετάκη.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ