ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ INTERNET ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΒΚ

You are here: