Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ογκομέτρησης των δεξαμενών δυο βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμου. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των δεκατριών  χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ (13.105,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ