Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της υποδομής τηλεμετρίας στόχων με τη χρήση του υφιστάμενου δικτύου FIBER OPTIC (FO) μεταξύ Περβολίτσας και RCB (ECDS) (CPV:32428000-9), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 26 Ιουν 2020 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 02 Ιουλ 2020 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ, Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ.2821026781.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ