Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ασφαλίστρων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 1/2020 Δκξη, για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (2+1), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (55.500,00€), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

 

Αντίγραφα της Διακήρυξης θα διατίθεται από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων (τηλ. 28210-26774) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07.30 έως 14.00 με τιμή τεύχους €15,00. Επίσης η παραλαβή της διακήρυξης μπορεί να γίνει και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurementannouncements Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07.30 έως 14.00  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών η 24 Φεβ. 20 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

 

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 25 Φεβ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του Πεδίου Βολής Κρήτης.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ESPD

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 21 ΦΕΒ 20 ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 04 ΜΑΡ 20