1. Έχοντας λάβει υπόψη :

α.    Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

β.    Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

γ.    Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

δ.    Το (α) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

ε.    Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίων του Πεδίου Βολής Κρήτης και καθότι η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία του (β) σχετικού βρίσκεται σε εξέλιξη

                                                      προσκαλούμε

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου του Πεδίου Βολής Κρήτης (CPV 98310000-9) για το μήνα Οκτώβριο 2020, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Α». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη παροχή υπηρεσιών είναι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη Αναδόχου.

  1. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε μέχρι την 28 Σεπ 20 και ώρα 14:00 τα παρακάτω:

α.  Προσφορά σύμφωνη με την Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α».

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε τους όρους του Παραρτήματος «Α» της παρούσης.

γ.    Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

δ.    Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, που να  προκύπτει, ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016, αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

στ. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

  1. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.
  1. Χειριστής Θέματος: Δντης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ, Ανχης (ΕΜ) Κλουβιδάκης Ιωάννης, τηλ. 2821026774.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ