1. Έχοντας λάβει υπόψη :

α.   Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

β.   Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

γ.   Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».                      δ.   Το σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

ε.   Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο Μ-606 (κτήριο απομόνωσης πιθανόν ύποπτων

κρουσμάτων COVID-19)

προσκαλούμε

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο Μ-606 (CPV:90911200-8), σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη παροχή υπηρεσιών είναι δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς επί ποινή απόρριψης, επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση μη υπαγωγής τους σε συλλογική σύμβαση εργασίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση στην οποία δηλώνεται σχετικά η μη υπαγωγή.

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 18 Μαρ 21 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

  1. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.
  2. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 1.γ:

α.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, που να  προκύπτει, ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016, αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ. 2821026774.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β