Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηρίων στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ όπου Διαμένουν Ύποπτα ή Επιβεβαιωμένα Κρούσματα Λοίμωξης COVID-19». Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για ένα (1) έτος από υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασής της για ένα (1) επιπλέον έτος, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ