1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β» της συνημμένης πρόσκλησης.

2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του (γ) σχετικού και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή  που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους προσφερόμενων τιμών ανά είδος πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας εκάστου.

3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για τρεις (3) μήνες από υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασής της για επιπλέον τρεις (3) μήνες με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 23 Νοε 22 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ