1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών επιβλέποντος – υπευθύνου αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (87.620,00€) άνευ ΦΠΑ.

2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012020712, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 182634 και επιπλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.namfi.gr/language/el/ προκηρύξεις/.

3. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00.

4. Ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού η 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 στο Πεδίο Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ