1. Η ΠΒΚ/Δ΄Κ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στο ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ (36.467,00€) άνευ ΦΠΑ.
  1. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010962462, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 169001 και επιπλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.namfi.gr/language/el/ προκηρύξεις/. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους €15,00. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο ΠΒΚ 28210-26800.
  1. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 26 Αυγ 22 και ώρα 15:00.
  1. Ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού η 01 Σεπ 22 και ώρα 10:00 στο Πεδίο Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
  2. Υπόψη των ενδιαφερομένων ότι έχουν δωθεί διευκρινήσεις σχετικά με την υπόψη Διακήρυξη.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ