1. Η ΠΒΚ/Δ΄Κ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000,00€) άνευ ΦΠΑ.

2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012096205, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 183572 και επιπλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.namfi.gr/language/el/ προκηρύξεις/. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους €15,00. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

3. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 10 Μαρ 2023 και ώρα 15:00.

4. Ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού η 16 Μαρ 2023 και ώρα 10:00 στο Πεδίο Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

5. Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τη συνημμένη τροποποίηση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ