1.Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την αντικατάσταση (προμήθεια – τοποθέτηση) θυρών σε κτίρια του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα ενός χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ (41.310,00€) άνευ ΦΠΑ.

2.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010836420, 22PROC010854362 και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 164252,1. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους €15,00. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

3.Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

4.Ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού η 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 στο Πεδίο Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

5. Υπόψη των ενδιαφερομένων ότι η αρχική διακήρυξη τροποποιήθηκε σύμφωνα με το συνημμένο “1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ”.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ