1. Η ΠΒΚ/Δ΄Κ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (832.000,00€) άνευ ΦΠΑ.
  2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010972173, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 168793 και επιπλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.namfi.gr/language/el/ προκηρύξεις/. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους €15,00. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 ή στο τηλεφωνικό κέντρο του ΠΒΚ: 28210-26800.
  3. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.
  4. Ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού η 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 στο Πεδίο Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ