1. Έχοντας λάβει υπόψη :

 

α.   Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

 

β.   Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

 

γ.   Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

 

δ.   Το σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

                                              προσκαλούμε

 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων για ανάγκες του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη προμήθεια υλικών ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ(19.680,00€), χωρίς ΦΠΑ.

 

  1. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος χωριστά.

 

  1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική προσφορά τους θα καταθέσουν σε ξεχωριστό φάκελο τα έγγραφα των παρ. 5.1, 5.5 και 8 της Τεχνικής Προδιαγραφής.

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 10 Δεκ 20 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

 

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

  1. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.
  2. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 1.γ:

α.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, που να  προκύπτει, ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016, αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Υπλγός (ΥΠ) Δέσποινα Ντουμπαρατζή, τηλ. 2821026781.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ