Το ΠΒΚ προσκαλέι κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καθαριστικών υλικών, του Παραρτήματος «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (17.927,39 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η 27 Αυγ 2021 και ώρα 12:00.

Λοιπά ως συνημμένη Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ