1. Έχοντας λάβει υπόψη :

α.    Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

β.    Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

γ.    Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

δ.    Το σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

                                                      προσκαλούμε

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια- μεταφορά υλικών σε χώρο του ΠΒΚ καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του περιμετρικού δικτύου φωτισμού του Χώρου Εκτόξευσης του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών είναι όπως παρακάτω:

α. ΤΜΗΜΑ «Α»: Για την προμήθεια υλικών ιστών, οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (8.160,00€), χωρίς ΦΠΑ.

β. ΤΜΗΜΑ «Β»: Για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών, τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ (3.080,00€), χωρίς ΦΠΑ.

γ.  ΤΜΗΜΑ «Γ»: Για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, χίλια εκατό σαράντα ευρώ (1.140,00), χωρίς ΦΠΑ.

δ.  ΤΜΗΜΑ «Δ»: Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δικτύου οδοφωτισμού, επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (7.620,00), χωρίς ΦΠΑ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα χωριστά. Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός (1) τμήματος.

  1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική προσφορά τους θα καταθέσουν σε ξεχωριστό φάκελο τα έγγραφα της παρ. 3.1.2. της Τεχνικής Περιγραφής.
  2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 07 Οκτ 20 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

  1. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.
  2. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 1.γ:

α.    Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β.    Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, που να  προκύπτει, ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016, αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Υπλγός (ΥΠ) Δέσποινα Ντουμπαρατζή, τηλ. 2821026781.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ