1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV 09135000-4) επ’ ωφελεία του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο, βάσει τιμής- το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % (μετά την αφαίρεση φόρων και δασμών) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων (δηλαδή από την μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους  όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων, αφαιρούνται οι φόροι και δασμοί και στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης για να καθοριστεί η τιμή χρέωσης ανά λίτρο καυσίμου), διάρκειας ενός (1) μηνός και μέχρι ολοκλήρωσης της ποσότητας των 68.000 λίτρων ή της προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννιά χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (49.164,83 €), χωρίς Φ.Π.Α. και δασμούς.

 

  1. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ και επιπλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurementannouncements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28210-26774 (28210-26800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

 

  1. Ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προσφορών η 03 Μαρ 20 και ώρα 14.00.

 

4. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 04 Μαρ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

5. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Ανθλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ. 2821026781.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ESPD PDF

ESPD XML