1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι το ΠΒΚ, έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

α.      Νόμος υπ’ αριθμ. 1400/73 «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως αμέσους ή εμμέσους αντιπροσώπους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.»,

β.      Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

γ.      Νόμος υπ’ αριθμ. 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

δ.      Υπ’ αριθ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

ε.      Νόμος με αριθμό 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

στ.    Commitment 729/2017/ΠΒΚ

                                                    Διακηρύσσει

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια  ενός (1) ROTARY JOINT 3-CHANNEL P/N 20103-842-00-9 των Ραντάρ Ασφαλείας του ΠΒΚ (CPV 32352200-7), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 3. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του (δ) σχετικού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, που πρέπει να προσκομιστούν, σε έντυπη μορφή η 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα  10:00.
 4.     Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Α», εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
 5.     Εφόσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 67 του (δ) σχετικού.
 6.     Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο (γ) σχετικό. Το ΠΒΚ δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω περιγραφόμενο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΠΒΚ, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 7. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη, όπως στα Παραρτήματα «Α»,«Β»,«Γ», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 8.      Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ η 18 Δεκεμβρίου 2017.
 9.    Οι προς ενέργεια αποδέκτες παρακαλούνται όπως:

α.      Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμπορικά   και  Βιομηχανικά  Επιμελητήρια

Μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της παρούσας και την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της συνημμένης περίληψης προκήρυξης αποστέλλοντάς μας τη σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης.

β.      Ημερήσιος και Περιοδικός Τύπος

Προβεί στη δημοσίευση της συνημμένης περίληψης προκήρυξης την  20 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα παρακάτω :

(1)     Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

(2)     Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

(3)     Να  αποστείλουν στο ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, καθόσον το ΠΒΚ απαλλάσσεται αυτού σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

 1.   Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.
 2.   Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν επί του θέματος και στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ www.namfi.gr/procurementannouncements όπου από 20 Δεκεμβρίου 2017 θα αναρτηθούν τα τεύχη της προκήρυξης.
 3.   Χειριστής θέματος Δντής ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ Τχης (ΕΜ) Αλεξάκη Χριστίνα, τηλ. 28210 26774.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Γενικοί Όροι-Ειδικοί Όροι-Προσθήκες

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας Υλικού Ραντάρ

Συνημμένα Τεχνικής Περιγραφής

«Γ»  Σχέδιο Σύμβασης