Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Σκευών Κουζίνας στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού χιλίων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (1.829,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Εξοπλισμού Επαγγελματικού Μαγειρείου στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (3.145,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά Τμήμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ