1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.252,90€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Μικροεξαρτημάτων», συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3.083,10€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), στο ΠΒΚ.

2. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για έκαστο Τμήμα.

3.Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η 21 Αυγ 23 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς, μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ