Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Κρεβατιών με Στρώμα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α), την «Προμήθεια Επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (7.150,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β) και την «Προμήθεια Αποθηκευτικών Μεταλλικών Ραφιών», συνολικού προϋπολογισμού χιλίων ευρώ (1.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά Τμήμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ