Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Αντικατάσταση Θυρών στους Σταθμούς Ραντάρ Νο.5 (ΣΡΑ5) και Νο.6 (ΣΡΑ6) του ΠΒΚ, στον Σταυρό και Δράπανο Χανίων Αντίστοιχα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (4.300,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια και Αντικατάσταση Θυρών στον Σταθμό Ραντάρ Νο.2 (ΣΡΑ2) του ΠΒΚ, στο Βασιλικό Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Η προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά τμήμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ