Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην «Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ