Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια Σιδηρικού Υλικού. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (24.979,26€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ