Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Επιφάνειας Οδοστρώματος», προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Ασφαλτικού Δαπέδου στο ΠΒΚ», προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το σύνολο υλικών-υπηρεσιών κατασκευής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ