Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (10.710,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.336,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών ορίζεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ (16.046,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για έκαστο Τμήμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ