Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια (προμήθεια και εγκατάσταση) κλιματιστικών μηχανημάτων.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 31 Αυγ 2021 και ώρα 12:00.

Λοιπά ως συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ