Η ΠΒΚ/Δ’ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εκγύμνασης εσωτερικού χώρου για τις ανάγκες του ΠΒΚ (CPV: 37420000-8), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους.

          Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00, με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 08.00 έως 14.00  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2821026774 (2821026800  Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).

        Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 16 Δεκ 19 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

        Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 17 Δεκ 19 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.           Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ, Χριστίνα Αλέξάκη, τηλ. 28210 26774 (Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ 28210 26800).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ