1. Σας γνωρίσουμε, ότι το ΠΒΚ, έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

α. Νόμος με αριθμό 1400/73 «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως αμέσους ή εμμέσους αντιπροσώπους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.»,

β. Νόμος με αριθμό 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

γ. Νόμος υπ’ αριθμ. 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

δ. Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

ε. Com 238/ 03 – 04 – 18

στ. Com 1062/ 12-13-2017

Επαναδιακηρύσσει

μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Η/Ζ 85 KVA, αυτομάτου εκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος αξίας έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) και ενός (1) πίνακα μεταγωγής αξίας έως δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Σταθμό Ραντάρ Νο4 στο κτήριο Ραντάρ στο ύψωμα Προφήτη Ηλία Πύργου Καλλίστης της νήσου Θήρας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους και τεχνική περιγραφή, με κριτήριο μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της (προκύπτει από το άθροισμα της προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση του ενός (1) Η/Ζ 85 ΚVA και του ενός (1) πίνακα μεταγωγής) βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια των ειδικών όρων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €).

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 07 Σεπ 18 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
./.
3. Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ όσες κατατεθούν μετά από αυτήν, θα χαρακτηρισθούν ως εκπρόθεσμες και δε θα ληφθούν υπόψη.

4. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή και μέχρι τη σύναψη σύμβασης πραγματοποιείται σε στάδια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς και ειδικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

5. Οι προς ενέργεια αποδέκτες παρακαλούνται όπως:

α. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια

Μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της παρούσας και την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της συνημμένης περίληψης προκήρυξης αποστέλλοντάς μας τη σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης.

β. Ημερήσιος και Περιοδικός Τύπος

Προβεί στη δημοσίευση της συνημμένης περίληψης προκήρυξης την 22 Αυγ 18, σύμφωνα με τα παρακάτω :

(1) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

(2) Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

(3) Να αποστείλουν στο ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, καθόσον το ΠΒΚ απαλλάσσεται αυτού σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

6. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.

7. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν επί του θέματος και στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ www.namfi.gr/procurement-announcements και στο ΚΗΜΔΗΣ όπου από 21 Αυγ 18 θα αναρτηθούν τα τεύχη της προκήρυξης.

8. Χειριστής θέματος Δντής ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ Τχης (ΕΜ) Αλεξάκη Χριστίνα, τηλ. 28210 26774.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α1 ΤΕΥΔ
Α2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Α4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β1 Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης για την Προμήθεια του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 85 KVA.
Β2 Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης της Τεχνικής Περιγραφής για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη.
Β3 Check list Επιτροπής
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ