Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στο έργο «Συντήρηση Εξωτερικών Χρωματισμών
Κτηρίων Μ-635 και Μ-636 στο Στρατωνισμό του ΠΒΚ» (ΠΒΚ -23-01), συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) η οποία προκύπτει από το σύστημα υποβολής προσφοράς,
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥ-ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΧΕΔΙΑ