1. Έχοντας λάβει υπόψη:

 

α.   Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών.

 

β.   Το (ε) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης εις βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

προσκαλούμε

 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης αλεξικέραυνων στον Χώρο Εκτόξευσης του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (2.700,00€), χωρίς ΦΠΑ.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 της Τεχνικής Προδιαγραφής. Οι προσφορές να κατατεθούν συμπληρώνοντας τα στοιχεία του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Α».

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

 

 

 

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

 

  1. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

 

  1. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (γ) σχετικό:

 

α.   Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

β.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

γ.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

 

  1. Τα Επιμελητήρια Χανίων, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.

 

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, τηλ. 2821026775.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ “1”