1. Έχοντας λάβει υπόψη :

 

α.    Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

 

β.    Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

 

γ.    Το (β) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

δ.    Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

 

ε.    Το (α) σχετικό με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η απαίτηση πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 των συναλλασσόμενων με το ΠΒΚ για παροχή υπηρεσιών/προμήθεια υλικών οικονομικής αξίας άνω των δυόμισι χιλιάδων ευρώ (2.500,00€).

 

προσκαλούμε

 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην επίστρωση των δαπέδων των κτιρίων Μ-943 και Μ-947 στο Σταυρό Ακρωτηρίου με κεραμικά πλακίδια, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή, εκτιμώμενου προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ (5.025,00€) για την προμήθεια υλικών και δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.976,00€) για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το κάθε τμήμα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν επιμέρους προσφορές για επιμέρους τμήματα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ή και για το σύνολο αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του Παρατήματος «Α», όπου ομαδοποιούνται οι προμήθειες των υλικών και η παροχή υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη υπέρβαση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού καθώς κάτι τέτοιο καθιστά την προσφορά απαράδεκτη βάσει του άρθρου 34 του 1.β. σχετικού Νόμου.

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστέλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

 

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

 

  1. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements και θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.

 

  1. Επισημαίνεται ότι οι προμηθευτές που θα επιλεγούν από τη διαδικασία για την προμήθεια υλικών και για την παροχή υπηρεσιών οφείλουν να προσκομίσουν προ της υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 1.δ:

 

α.    Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

β.    Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

γ.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

 

5.         Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, τηλ. 2821026775

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ