Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 της πρόσκλησης, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στο έργο «Τοποθέτηση Στηθαίων Ασφαλείας
(ΣΑΟ) σε Τμήμα του Εσωτερικού Οδικού Δικτύου του ΧΕ» (ΠΒΚ -23-03), συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) χωρίς ΦΠΑ. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη του έργου (Προσθήκη «1» στο Παράρτημα «Α» της πρόσκλησης). Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) η οποία προκύπτει από το σύστημα υποβολής προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/16.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥ-ΣΑΥ-ΦΑΥ