ΘΕΜΑ:      Τροποποίηση Διακήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων-Μηχανημάτων του ΠΒΚ (Δκξη 1/2020)

ΣΧΕΤ :      Εmail της 19 Φεβ 20/Γ΄ ΚΥΠ/ΔΠΥ

                  

1.  Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν του σχετικού, το Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης θέματος τροποποιείται όπως παρακάτω:

 

α. Παρ.1β(2): Για τα επιτελικά οχήματα ΠΒΚ 22,26,27 (α/α 02,03,04) οι παραπάνω καλύψεις [Παρ. 1.β.(1)]  και επιπλέον :

«Θραύση κρυστάλλων από οποιαδήποτε αιτία χωρίς απαλλαγή»  €3.000,00.

 

β. Παρ.4(ιγ): Ίδιες ζημιές καλυπτόμενου οχήματος  €25.000,00

 

                   γ. Παρ.5(η). Θραύση κρυστάλλων                  €3.000,00    

(θ). Πυρκαγιά καλυπτόμενου οχήματος    €70.000,00

(ι).Πυρκαγιά οχήματος συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών            €70.000,00

(ια).Ολική κλοπή του οχήματος      €70.000,00

(ιβ).Μερική κλοπή του οχήματος    €70.000,00

(ιγ).Ίδιες ζημιές καλυπτόμενου οχήματος   €70.000,00

(ιδ).Ίδιες ζημιές καλυπτόμενου οχ. από θεομηνίες €70.000,00

(ιε).Ίδιες ζημιές οχήματος από κακόβουλη πράξη  €70.000,00

(ιστ).Α.Ε. από πυρκαγιά του οχήμ. Σ.Β 18000,00

Υ.Ζ. 6000,00€

                   δ. Παρ.(6):     Για τα ΠΒΚ  113,114,115 (α/α 25,26,27) οι παραπάνω καλύψεις και επιπλέον :

«Θραύση κρυστάλλων από οποιαδήποτε αιτία χωρίς απαλλαγή» €3.000,00.

 

ε. Παρ. (7):    Για τα ΠΒΚ  127,128,129 (α/α 21,22,23) οι παραπάνω καλύψεις και επιπλέον :

«Θραύση κρυστάλλων από οποιαδήποτε αιτία χωρίς απαλλαγή»  €3.000,00.

 

  1. Κατόπιν των παραπάνω, παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για 9 ημέρες, ήτοι την 04 Μαρ 20 και αποσφράγιση των προσφορών την 05 Μαρ 20.

3. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Ανθλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ. 2821026781.