Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (CPV 31600000-2) για τις ανάγκες του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά είδος βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς – ειδικούς όρους, με διάρκεια μέχρι και 15 Οκτ 19, με προϋπολογισθείσα αξία δεκαεννέα χιλιάδων δεκατριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (19.013,85 €), χωρίς ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρι 4 Ιουν 2019 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Οι προσφορές δύνανται να υποβάλλονται μέχρι την Δευ 03 Ιουν 2019 και ώρα 14:00, ενώ όσες κατατεθούν μετά αυτήν, θα χαρακτηριστούν ως εκπρόθεσμες και δε θα ληφθούν υπόψη.