Προμήθεια Ηλεκτρικών Ειδών

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του ΠΒΚ (CPV: 39711360-0,39711130-9,39151200-7,39711100-0,39713510-1,39712210-1, 42113161-0, 42716120-5, 39713200-5), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων ενενήντα ευρώ (27.090,00€), χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας ενός (1) μηνός.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 19 Ιουν 19 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.
Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 20 Ιουν 19 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.