ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η διάρκεια της σύμβασης προμήθειας, σχέδιο της οποίας παρουσιάζεται στο Παράρτημα «Γ», ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης δύο (2) επιπλέον ετών (ένα συν ένα έτος) και ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.